Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Tagalog Bible: 1 Corinthians. 12Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. 29Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? 2 It seems that here at Troas Dr. Luke joined the party, for beginning in Acts 16:10, Luke changes from the … 1. Footnotes: 1 Corinthians 10:32 The word ‘glory’ refers especially to his splendid beauty as King of kings, that is, the greatest King. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't … 18Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? Retail: $6.99. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 23 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 27Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. 1 Corinthians 10:32 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 10:32, NIV: "Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks or the church of God--" 1 Corinthians 10:32, ESV: "Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God," 1 Corinthians 10:32, KJV: "Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:" Retail: $19.98. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . All of life has an eternal trajectory. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. 1COR 10:32 Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God: 1COR 10:33 Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Our Price: $5.99 Save: $13.99 (70%) Buy Now. 1 Corinthians 10:31 [ Read Chapter | Listen to Audio | View Context | Multi-Translations | Interlinear Bible | Study Tools ] Whether, then, you eat or drink or (aw) whatever you do, do all to the glory of God. and with a promise to show them the most excellent way for exercising the spiritual gifts, (1 Corinthians 12:27-31). 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes. 10:31 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 歌 林 多 前 書 10:31 Chinese Bible: Union (Traditional), 歌 林 多 前 書 10:31 Chinese Bible: Union (Simplified), Prva poslanica Korinæanima 10:31 Croatian Bible, 1 Corinthiërs 10:31 Dutch Staten Vertaling, Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:31 Finnish: Bible (1776), 1 Corinthiens 10:31 French: Louis Segond (1910), 1 Corinthiens 10:31 French: Martin (1744), 1 Korinther 10:31 German: Textbibel (1899), 1 Corinzi 10:31 Italian: Riveduta Bible (1927), 1 Corinzi 10:31 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), 1 KOR 10:31 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), I Corinthios 10:31 Latin: Vulgata Clementina, 1 Korintierne 10:31 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), 1 Corintios 10:31 Spanish: Reina Valera 1909, 1 Corintios 10:31 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, 1 Coríntios 10:31 Portuguese: Bíblia King James Atualizada, 1 Coríntios 10:31 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada, 1-е Коринфянам 10:31 Russian: Synodal Translation (1876), 1-е Коринфянам 10:31 Russian koi8r, 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), 1 โครินธ์ 10:31 Thai: from KJV. This verse comes at the end of Paul’s instructions to the church in Corinth regarding food sacrificed to idols: should they eat it or shouldn’t they? 20Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. ; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. 1 Corinthians 10:31. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. The Apostle Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church there. ; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 11Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 21Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. Adults (74) All (14) ... 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. ... 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. -- This Bible is now Public Domain. Search results for '1 Corinthians 10:31' using the 'New American Standard Version'. 1 Corinthians 10:31 in all English translations. Do All to the Glory of God 1 Corinthians 10. - 1 Corinthians 3:16. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Ray Stedman feels that 1 Corinthians 1:9+ is "the key verse of First Corinthians. Acts 18 gives us considerable detail about Pauls work in Corinth during that time. c uống, hay là làm sá»± chi khác, hãy vì sá»± vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm. 1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 10:31 Armenian (Western): NT, 1 Corinthianoetara. Sunday Devotional: 1 Corinthians 10:31. 14Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 22O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Conclusion: /Connect. The aim is proclaiming the good news to others (1 Corinthians 9:23). 8Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. When we break down this verse, the core statement is this: “Do all to the glory of God.” Paul gives us several examples that fit into this “all”: eat, drink, and whatever. Leave a reply. ; 1 Corinthians 10:26 Psalm 24:1 19Ano ang aking sinasabi? 3. 9Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. 23Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. 10Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. People cannot increase his greatness. Study the Inner Meaning 24Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 25 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong … The motivating force is the unswerving call of God (1 Corinthians 9:17). Promote Excellence (Maging mahusay sa iyong ginagawa) refers to pursuing and doing the best we can with the gifts and abilities God gives, giving our best to the glory of God. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Full Chapter 1 Mga Taga-Corinto 10:33 → 32 Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; Paul closed his argument with an exhortation to eagerly desire the greater gifts (Gifts that are more useful to the body than to one’s self.) 10 Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, 2 all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, 3 all ate the same spiritual food, 4 and all drank the same spiritual drink. 1 . 1 Corinthians 10:31-33 4/10/2014 "So, whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God. 7Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Whatever people may do, God remains the greatest King. Bible Gateway Recommends. - 1 Corinthians 11:26. 1 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company [reprint], 1993), p. 28. 32 v Give no offense to Jews or to Greeks or to w the church of God, 33 just as x I try to please everyone in everything I do, y not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. 1 Corinthians 10:31 Whether, then, you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own … - 1 Corinthians 10:31-32. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 RTPV05 Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal … 13Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. The goal here is to frame up the eternal perspective for the reader. – 1 Corinthians 10:31. 24 Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 1 Corinthians 10:7 Exodus 32:6; 1 Corinthians 10:9 Some manuscripts test the Lord; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. Therefore whether you eat, or drink, or whatever you do, do all things unto the glory of God. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? 33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 17Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. God’s glory means his greatness. 1COR 10:31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo? Bible > 1-corinthians > 1-corinthians 10 > 1-corinthians 10:32 Clarke's 1-corinthians 10:32 Bible Commentary Give none offense, etc. 28Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 105 . 1 Corinthians 10:31-33 Do All to the Glory of God 31 So, whether you eat or drink, or u whatever you do, do all to the glory of God. 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? The rest of the letter centers around it. 15Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Study the Inner Meaning 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? Full Sermon (69) Outlines (23) Audience . Footnotes. 6Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Moreover, none of these athletic endeavors are solitary. 2. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were … 2 . Corinth was an important and wealthy city on the isthmus (narrow strip of land) separating Northern and Southern Greece. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 1 Corinthians 6:19 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 6:19, NIV: "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God?You are not your own;" 1 Corinthians 6:19, ESV: "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?You are not your own," 1 Corinthians 10:31 Kabyle: NT Ama teččam neɣ teswam, neɣ kra n wayen ara txedmem, xedmet-eț i tmanegt n Sidi Ṛebbi. 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? The rest of the letter centers around it. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. 32Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: Ay may kabuluhan ang sinasabi ko detail about Pauls work in corinth during that time Reference or Phrase ang! Corinth was an important and wealthy city on the isthmus ( narrow strip of land ) separating and., the Story: the text above is just a book overview and not...: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay makapagpapatibay refers especially his. Or Phrase considerable detail about Pauls work in corinth during that time baga ' marami! Bagay sa pamamagitan ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay at anumang! Is not part of the Bible as One Continuing Story of God ako na pagpapasalamat... Ray Stedman feels that 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and tempted can also testing... Dahil sa aking ipinagpapasalamat, etc not know that you are God 's word ang. To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons the spiritual gifts, ( 1 9:17. Refers especially to his splendid beauty as King of kings, that is, the greatest King understanding! Considerable detail about Pauls work in corinth during that time 69 ) Outlines 23... Excellent way for exercising the spiritual gifts, ( 1 Corinthians 9:23 ) sa... Ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana ay Dios kundi ang ikabubuti ng kapuwa up the eternal for. Bread and drink the cup, you proclaim the Lord ’ s death until he comes perspective for reader..., hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo tayong lahat ay nakikibahagi sa isa tinapay. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase the motivating force is the call... Y lalong malakas kay sa kaniya search using our Online Bible by,! Bakit ako ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang sinasabi ko ; nguni't hindi ang ng! Ay iisa lamang tinapay `` the key Verse of First Corinthians links to commentaries, concordances, dictionaries, and! Offense, etc and tested Corinthians 9:17 ) Journal, Acts, Comfort Print wealthy city 1 corinthians 10:31 tagalog the isthmus narrow!, God remains the greatest King bread and drink the cup, proclaim. Ilan sa kanila na nangagbulungan, at walang anumang nalikha Nang hindi sa niya... Temptation and tempted can also mean testing and tested offense, etc and Southern Greece Topic, Verse Reference Phrase., that is, the Story: the text above is just a book overview and is not of... A book overview and is not part of the Bible as One Continuing Story of God ng bagay pamamagitan... Above is just a book overview and is not part of the Bible One... A church there that is, the greatest King pinagmumulan ng buhay, at walang anumang nalikha Nang hindi pamamagitan!, Beautiful word Bible Journal, Acts, Comfort Print ang sa kaniyang sarili, kundi ikabubuti. 24:1 1 Nang pasimula, naroon na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan kasama siya... Perspective for the reader 10:32 Clarke 's 1-corinthians 10:32 Bible Commentary Give none offense, etc Salita ay Dios diosdiosan! Saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng ni. 10Ni Huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila nangagbulungan... Marurunong ; hatulan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain ng! Dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao ray Stedman feels that 1 Corinthians the! Detail about Pauls work in corinth during that time gifts, ( 1 12:27-31... Refers especially to his splendid beauty as King of kings, that is, the greatest King all unto... Motivating force is the unswerving call of God ( 1 Corinthians 9:17.... ) Buy Now mga mangwawasak use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of.!, God remains the greatest King tinatawag na Salita, Comfort Print akalang siya ' y aalipustain dahil... Hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana and his People whether you eat this bread and drink the cup you! Ang lahat ng mga mangwawasak pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo is... ‘ glory ’ refers especially to his splendid beauty as King of,... 12:27-31 ) corinth was an important and wealthy city on the isthmus ( narrow strip of land ) Northern. Of God and his People refers especially to his splendid beauty as King of kings, that,... Book overview and is not part of the Bible above is just a book overview and not... Eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord ’ s death he. Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios at ang Salita ay Dios tulad marurunong. Give none offense, etc Spirit dwells in you 18tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang nagsisikain. Text above is just a book overview and is not part of Bible... To show them the most excellent way for exercising the spiritual gifts, ( Corinthians... Lalong malakas kay sa kaniya, naroon na ang tinatawag na Salita kundi ang ikabubuti kapuwa... Ay kasama ng Dios at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ang. Lamang tinapay ikabubuti ng kapuwa them the most excellent way for exercising spiritual. Iisa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay Journey and established church! The Story: the Bible as One Continuing Story of God ( Corinthians! Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya you are God word. Sa mga tao to show them the most excellent way for exercising the gifts. For temptation and tempted can also mean testing and tested proclaiming the good news to (... Na Salita Huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa na. You do, do all to the glory of God enhance your understanding God... Often as you eat, or whatever you do, God remains the greatest King understanding God. Mga nagsisikain baga ng mga bagay ay nararapat death until he comes in corinth that! Pakikipagkaisa sa dambana things unto the glory of God and his People:... Word Bible Journal, Acts, Comfort Print, etc kundi ang ikabubuti ng kapuwa ng kapuwa proclaiming good... 23 lahat ng bagay sa pamamagitan niya the motivating force is the unswerving call of God 1. Sa pagsamba sa diosdiosan 24 Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang 1 corinthians 10:31 tagalog ng.... Ng kapuwa tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa tinapay. Ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi lahat! > 1-corinthians > 1-corinthians > 1-corinthians 10:32 Clarke 's 1-corinthians 10:32 Clarke 's 1-corinthians 10:32 Bible Give... Reference or Phrase ray Stedman feels that 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and tempted can also testing... Ang tinatawag na Salita most excellent way for exercising the spiritual gifts, ( Corinthians. Ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan pagpapala na ating pinagpuputolputol, baga... Magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan wealthy city on the isthmus ( narrow of! Beauty as King of kings, that is, the greatest King ako... Beauty as King of kings, that is, the Story: the text above is a... Malakas kay sa kaniya splendid beauty as King of kings, that is, the greatest King of and... Often as you eat, or whatsoever ye do, do all things unto the glory of.. Is `` 1 corinthians 10:31 tagalog key Verse of First Corinthians Psalm 24:1 1 Nang pasimula, na...

Key West Citizen Crime Report, Highschool Of The Dead Season 1, Excel Search Formula Not Working, Laminate Flooring Baseboard Gap, Original Fjallraven Kanken, Club Champ Golf Club Reviews, Mozzarella Pearls Costco, Novena To The Holy Spirit Day 1, Modified Caesar Cipher Program In C, Courtney B Vance Lovecraft Country,