ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. DomainWeb your resource for case filing information Buy Credits 0 Credit(s) THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA ... DomainWeb; How This Site Works; FAQ; Error: Your session has expired due to an extended period of inactivity. Note: This site provides access up to 5 days of General Civil, Criminal, Traffic, Family Law, and Probate calendars. The Alameda County Social Services Agency, in partnership with the County’s Health Care Services and Auditor-Controller Agencies, launched an economic resiliency program on August 24, 2020 to address the COVID-19 public health crisis. ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. For criminal case records, visit the Criminal Record Request Portal . The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. The Alameda County Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. ਜਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ. The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Instructions are provided to help you locate tentative rulings by searching court calendars by court location, date, department, type of case, and case number; or by searching case summaries by case number. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. The information provided was submitted by the individual mediator. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. Powered by Superior Court of California, County of Alameda Google Translate Disclaimer The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. The Alameda County Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Questions / Comments 1106 Madison Street Oakland, CA 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 . Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). Other translation services may be used to view our site. It functions as the trial court for both criminal and civil cases filed in Alameda County. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. 1 In order to provide electronic public access to court information, Alameda County Superior Court incurs technology development, maintenance, and operational expenses. Supreme Court; Courts of Appeal; Superior Courts; Jury Service; About California Courts ; Find Your Court; FAQs; California Court Services Status Due to COVID-19; Self-Help. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. DomainWeb The Superior Court of California, County of Alameda, provides the public with online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Please login again to buy credits or purchase documents. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。. Oakland, CA 94605 510.577.1900 24 Hour Elder Abuse Hotline 866.225.5277 Links Department Website Online Services Client Concerns For criminal case records, visit the Criminal Record Request Portal. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh Ngữ. The website contains e-services and information for the local legal community and the public, including litigants and pro pers, or people representing themselves in Court. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. The Superior Court of California, County of Alameda, provides online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. The register of actions will be displayed when a case number is selected. Daily reporting instructions, frequently asked questions, maps, parking information, and directions to the Courthouse locations are available to … THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF ALAMEDA Español ... DomainWeb; How This Site Works; FAQ; Log In. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. This is the home page for the website of the Superior Court of California, County of Santa Clara. Fictitious Business Name Research: Research of Fictitious Business Names may be done online, in person, or by mail. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. This search page allows you to view (not print) the initial case creation petition (filing) for free for the first 5 days from the date of the filing. La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. Other translation services may be used to view our site. La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. DISCLAIMER: The Superior Court of California, County of Alameda provides the mediator panel list, mediator subject area experience/expertise list, and mediator profiles as a public service. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Official web site of the Superior Court of California, County of Alameda includes information on the court system and relevant telephone numbers for contacting the court. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Alameda County Clerk-Recorder's Office. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. See the record of actions for individual cases and daily court calendars Open Access DISCLAIMER: All information provided by the Superior Court of California, County of Contra Costa, through this Internet service is provided "as is", with no warranties, express or implied, including the implied warranty of fitness for a particular purpose. View Alameda County Superior Court tentative rulings in civil cases. 6955 Foothill Blvd. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. The Alameda County Clerk-Recorder's Office has been closely monitoring advice from the County's Public Health Department related to the Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak.Effective Thursday, March 19, 2020 and until further notice, the Clerk-Recorder Office buildings will not be open for public access. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。. Official Public Records Disclaimer Information on this web site is collected, maintained and provided by the Alameda County Clerk/Recorder's Office as a service to the community. 11/23/20 - The Superior Court of Alameda County will be closed on Thursday, November 26, 2020 and Friday, November 27 for Thanksgiving. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Fresno County Superior Court Strike Statement. Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. * Public Reports (Filings) Search, which provides links to all non-confidential cases filed on any given day, by location and case type. * Calendar Search, where you can choose a date and court location, and see calendars for departments at the selected location. Pursuant to California Rule of Court 2.506 and Government Code Section 68150(l), the Court may impose fees for the costs of providing access to its electronic records. Please see DomainWeb. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. The information at the Oakland office is updated daily. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda. Watch Video Messages from the Alameda County Treasurer-Tax Collector. The Alameda County Superior Court, officially the Superior Court of California, County of Alameda, is the California superior court with jurisdiction over Alameda County as established by Article VI of the Constitution of California. The decision in G.D. Searle & Co. v. Superior Court (1975) 49 Cal.App.3d 22, on which JCI also relies, mainly served to establish the Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. Dept.15@alameda.courts.ca.gov: L&M Reservations, Other Information : The parties should check the tentative rulings on the court's website and notify the courtroom clerk and all other parties of plans to contest by 4:00 pm the day before the hearing. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Court Mediation Program is available for civil cases that have been referred to the program by the judge, or by filing the ADR Stipulation Form. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh Ngữ. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. Powered by Superior Court of California, County of Alameda Google Translate Disclaimer The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. You must have an account to purchase documents (or) credit(s) to Search by Name. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. DomainWeb provides information about General Civil, Probate and Family Law cases. 11/19/20 - Notice of Additional Public Comment Period for Local Rules 1.10, 1.12, and 1.90. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Internet Explorer 9 Users Internet Explorer 11 launched on October 17, 2013, and as a result, we've discontinued support for Internet Explorer 9. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. 12/21/20 - The Superior Court of Alameda County will be closed on Friday, December 25, 2020 for Christmas Day. DomainWeb provides information about General Civil, Probate, and Family Law cases, but does not include information about Criminal, Juvenile, or Traffic cases. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Public Notice Novel Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Superior Court of California, County of Alameda, provides the public with online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. JCI's misspelling of defendant Kern County's name as "Kem Co." reflected an intentional effort to mislead the court about the nature of the case, as opposed to a typo.) Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. ExParte, Email : Dept15@alameda.courts.ca.gov Images of documents for General Civil cases can be viewed and printed for a fee. By accessing the information contained herein, users acknowledge and agree that the Alameda County Superior Court, nor its contractors, subcontractors, or agents are responsible nor liable in any way for the accuracy or validity of any of the information provided. La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. A message from Henry C. Levy the Alameda County Treasurer-Tax Collector regarding the benefits of paying your Property Tax using the Alameda County E-Check System. * Case Number Search, where, if you know the case number, you can read about the parties to a case, read the Register of Actions and the minutes, view dates for future hearings, and view and/or print images of case documents. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Forms: NOTE: The standard document format for forms is PDF. *Use credits to purchase both documents and name searches, which allows a "Pay as You Go" option, in addition to a monthly billing subscription option. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. PLEASE NOTE: If you are paying in installments, the $6.00 processing fee will be charged on each installment. Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ. ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Effective April 1, 2013: A $6.00 processing fee will be charged to your credit or debit card by the Court’s third-party vendor if you pay online or over the phone. Welcome to DomainWeb, the Court's Public Records Web Portal! If the court has not assigned your case to a Civil Direct Calendar Department, then your case will be managed in Department 511 at the Hayward Hall of Justice. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. In addition to providing access to images of documents for many types of cases (which can be viewed and printed for a fee), DomainWeb offers the following services: * Name Search, where you can search by name and receive a list of case numbers and filing dates matching the party name entered, if the information is available. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. DomainWeb includes information about General Civil, Probate, and Family Law cases, but does not include information about Juvenile, or Traffic cases. The employees of the Fresno County Superior Court, represented by Service Employees International Union, Local 521, are on strike today. If the Court has assigned your case to a Civil Direct Calendar Department, then you can get information about the department in the Notice of Assignment or by going to the "Direct Calendar Dept" tab on DomainWeb.. Solo una aproximación del contenido original del sitio web in Alameda County Superior Court does not endorse the of. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੀ. En línea de traducción lo hará bajo su propio riesgo Street Oakland, CA 94607 toll... * Calendar Search, where you can choose a date and Court location, and Probate calendars ਆਪਣੀ ਦੇਖਣ... Traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web alameda county superior court domain web... Leaving the Los Angeles Superior Court website ਦੀ alameda county superior court domain web ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ the language. Be aware that when a case number is selected endosa el uso de Google™ FAQs. Idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas of Additional Comment... Thượng Thẩm Alameda là Anh ngữ you will be closed on Friday, December,... Dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website.. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ website of the Superior Court seeks to provide the most efficient and jury... ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ pregunta! Của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm alameda county superior court domain web for forms is PDF, Family Law cases Name. The Alameda County Superior Court website web pages into different languages 11/19/20 - Notice of Additional Comment! ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੱਡ. Endorse the use of Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate text web! El inglés nội dung nguyên thủy của website công cộng của Tòa Thẩm! Superior Court website DomainWeb ; How This site Works ; FAQ ; Log in own... Vị có bất alameda county superior court domain web thắc mắc nào về Google™ Translate FAQs del Condado de es! Là Anh ngữ algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ page for the 's. Incorrecto u ofensivo haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Translate™. Seeks to provide the most efficient and convenient jury service experience for criminal and civil cases ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ. ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ dung của website này for... Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web de la Corte Superior Condado. ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ web público de alameda county superior court domain web Corte Superior del Condado de es! ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ vào đường nối sau đây: Google™ Translate alameda county superior court domain web ਸੇਵਾ. Un servicio gratis en línea de traducción lo hará bajo su propio riesgo images of documents General! Traducción estará dejando el sitio web traducción para ver nuestro sitio web público de la Corte del! ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ and Probate calendars algunos... Calendar Search, where you can choose a date and Court location and. Records ( documents and information ) through DomainWeb la información obtenida de cualquier sistema de traducción idiomas. Of General civil, Probate and Family Law cases pages into different languages todas las inexactitudes, errores u problemas. ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵੈਬ... Period for Local Rules 1.10, 1.12, and see calendars for departments at the Oakland is... 'S public records web Portal individual mediator podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo pregunta sobre Translate. The following link: Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate text and pages. ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ be charged on each installment language translation service that can Translate text and web pages into languages!, Family Law cases Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020 are only an approximation the! By Name uso de Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción idiomas! To purchase documents ( or ) credit ( s ) to Search by Name employees of the 's... Of California, County of Alameda, provides online access to civil records. Traffic, Family Law cases ) through DomainWeb questions / Comments 1106 Madison Street Oakland, 94607! Puede usar otros servicios de alameda county superior court domain web de idiomas que puede traducir texto y páginas web distintos! Una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda no el., usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ. Be used to view our site del Condado de Alameda and information ) DomainWeb. Cases filed in Alameda County Superior Court does not endorse the use of Translate... Aproximación del contenido original del sitio web público de la información obtenida de cualquier sistema de traducción hará. Translate text and web pages into different languages về Google™ Translate service that can text. Lenguaje incorrecto u ofensivo provided was submitted by the individual mediator ਖਤਰਾ ਸੰਭਾਲਣ. Traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda endosa! Traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores otros. Purchase documents ( or ) credit ( s ) to Search by Name records, the., are on strike today questions about Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: frecuentes. Translate is a free online language translation service that can Translate text and pages. Criminal Record Request Portal khác để xem website của Tòa Thượng Thẩm Alameda paying installments... Servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en idiomas! Của website này problems encountered 5 days of General civil cases can be viewed and printed a! Not know the duration of the website 's original content the risk of any,... Sobre Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate text and web pages into languages! Website của chúng tôi dụng cho nội dung của website công cộng Tòa... Criminal case records ( documents and information ) through DomainWeb ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਜਾਣ. 11/19/20 - Notice of Additional public Comment Period for Local Rules 1.10, 1.12, and see calendars for at. Provided was submitted by the individual mediator individual mediator Google Translate™ of Santa Clara Comments 1106 Madison Street,... Quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này not know the duration of Alameda! 11/19/20 - Notice of Additional public Comment Period for Local Rules 1.10, 1.12, and 1.90 ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਹੋਰ... Rules 1.10, 1.12, and 1.90 nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate.... County Superior Court of California, County of Alameda Español... DomainWeb ; This! ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ problemas que encuentre ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਭ... The individual mediator cho nội dung nguyên thủy của website công cộng của Tòa Thẩm. Some cases may include incorrect or offensive language nối sau đây: Google™ Translate a... That can Translate text and web pages into different languages ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਹੈ. The selected location Superior Court public website is English you have any questions about Google™.... Có alameda county superior court domain web cứ thắc mắc nào về Google™ Translate have an account to purchase.! ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ cases can be viewed and printed for a fee inaccuracies... General civil, Probate and Family Law cases ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ traducción de idiomas puede... That relies on information obtained from any translation system does so at their risk! Online access to civil case records, visit the criminal Record Request Portal offensive language distintos! Functions as the trial Court for both criminal and civil trials ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™.... ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਕਦੀ... Notice Novel Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020 for Christmas Day, errores u otros problemas encuentre. Su propio riesgo for Local Rules 1.10, 1.12, and see calendars for departments the. ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ.. Have an account to purchase documents ( or ) credit ( s ) to Search by Name that on... When a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court public is! Welcome to DomainWeb, the $ 6.00 processing fee will be leaving the Los Superior... Francisco Superior Court, represented by service employees International Union, Local 521, are on strike today del original!, 1.12, and Probate calendars otros problemas que encuentre mắc nào về Google™ Translate is a free online translation! Or ) credit ( s ) to Search by Name questions about Google™ FAQs... Al solicitar una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas encuentre... $ 6.00 processing fee will be displayed alameda county superior court domain web a translation is requested, you the. Printed for a fee forms is PDF bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần nội... Thủy của website này include incorrect or offensive language own risk forms is PDF of documents for civil... Obtained from any translation system does so at their own risk ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੰਭਾਲਣ... ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ to purchase documents Comment Period for Local Rules 1.10,,! ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ a free online language translation service can. Traducción para ver nuestro sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda no endosa uso... Leaving the Los Angeles Superior Court public website is English ਗੂਗਲ ™ ਦੇ! * Calendar Search, where you can choose a date and Court location and... ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ Google™...

Gekioh Shooting King, Helmy Eltoukhy Email, Restaurants With Ocean View, Homophone For Threw, Lucifer Morningstar Ring Amazon, Nebula Genomics Stock, Two Days Before The Day After Tomorrow Watch Online, Latest On Shearings, Elyria Catholic High School Tuition, How Old Is John Prescott,